Vi skaber de rigtige rammer

Hos Skjøde er vi ambitiøse omkring vores bæredygtige arbejde. Derfor har vi, som led i bæredygtighedsstrategien, igangsat en række ansvarlige tiltag på projekt- og organisationsplan. Tiltagene skal bl.a. være med til at imødekomme vores målsætninger om nedsætning af energi- og ressourceforbruget.  

Case: Affaldssortering og genanvendelighed

Optimering af produktion mindsker affaldsspild

 

I dag udgør korrekt håndtering af byggeaffald en betydelig mulighed for at reducere CO₂-udledningen på byggepladsen og samtidig minimere ressourcespild. Vi har siden 2020 dedikeret os til at dokumentere og sortere byggeaffaldet på vores byggepladser med op til 15 fraktioner i henhold til Skjødes realiserede affaldskoncept.

Vores mål er ambitiøst. Fra 2024 planlægger vi at øge antallet af sorteringsfraktioner til 20, med det formål at hæve genanvendelsesprocenten af byggeaffald ved nybyggeri til 80-90%. Frem mod 2030 retter vi fokus på at minimere specifikke affaldstyper, heriblandt beton- og teglaffald, der i øjeblikket udgør ca. 46% af den samlede affaldsmængde. 

Tiltaget intensiverer også genanvendelsen ved at øge antallet af sorteringsfraktioner og samtidig minimere mængden af byggeaffald, der ender på deponi eller forbrænding. For at sikre den fulde værdikæde for byggeaffald etableres håndteringsaftaler med lokale distributører, der sikrer, at byggeaffaldet integreres i et cirkulært ressourceforbrug.

 

73%

... Er den gennemsnitlige genanvendelsesgrad på vores byggepladser i 2023 som følge af vores affaldskoncept. For fremtiden hæver vi ambitionerne yderligere og vil nå en genanvendelsesgrad på 80-90%

 

 

Case: Fremtidens byggeplads

Monitorering på byggepladsen skaber grønne gevinster

 

Ved at kortlægge ressourceforbruget på byggepladsen via. monitorering af el- og vandforbruget er det lykkedes at mindske det samlede forbrug på byggepladsen betydeligt. Reduceringen er opnået ved at opsætte smarte timere på el-målere til belysning, materiale-containere og skurbyer. 

Monitoreringen sikrer, at forbruget kan følges igennem hele byggeperioden, hvilket gør, at vi nu har adresseret de største "energislugere". I et nyligt pilotprojekt er det bl.a. lykkes os at opnå en besparelse på 45% af energiforbruget over en 16-dage periode, alene på baggrund af at monitorere og justere el- og vandforbruget. 

Case: Konverteringsejendomme

Konverteringsejendomme skaber ansvarlige byggerier

 

I den fremadrettede projektudvikling intensiverer vi fokusset på konverteringsejendomme. Begrebet er ensbetydende med, at vi i højere grad genbruger materialer fra det eksisterende byggeri, således det indlejrede energi- og ressourcepotentiale bliver udnyttet. Den indlejrede klimabelastning dækker over den energi, som er brugt i forbindelse med udvindingen, produktionen, distrubutionen m.m. til materialerne. Materialekomponenter som beton, tegl og stål udgør i gennemsnit 80% af et byggeri, hvorfor der er store, grønne gevinster at hente ved at fokusere på denne energieffektivisering.

Skjødes seneste konverteringsejendom er "Gartnerbyen 2.7", hvor administrationsbygningen på den gamle GASA-grund er konverteret til 132 studieboliger. Du kan læse mere om dette projekt HÉR

 

 

Sporbyen Scandia er Skjødes kommende projekt, hvor man via industriarkitektoniske løsninger konverterer eksisterende ejendomme og udnytter den indlejrede CO2.

 

 

 

 

Case: Biodiversitet

Omtanke for natur og miljø opnåes med biodiversitet

 

Biodiversitet - et begreb, der ofte forbindes med frodige skove og fjerne regnskove, men det spiller også en afgørende rolle i vores daglige omgivelser og byggeprojekter. Hos Skjøde er vi dedikeret til den bæredygtige omstilling i byggebranchen, og en vigtig del af vores strategi er at inkorporere og fremme biodiversitet på fremtidige projekter. Derfor tilskynder vi til at integrere biodiversitet på ejendoms- og arealudviklingsprojekter, bl.a. igennem kravene for DGNB-certificeringer.

Vi har selv taget et skridt mod at optimere biodiversiteten omkring vores eget domicil, herigennem ved at minimere andelen af fastbelægninger samt erstatte ikke-biodiverse planter som f.eks. græs og bøgehække, således vi fremmer de naturlige levesteder for lokale dyr og planter. Tiltaget skal være med til at påvirke kunder og samarbejdspartnere i en grønnere retning med biodiversiteten for øje, hvor vi på et oplyst grundlag kan rådgive og vejlede på området.

Case: Det ansvarlige materialevalg

Vi stiller krav til vores leverandører

 

I alle projekter tilstræber vi at indarbejde ressourcebesparende løsninger, metoder og materialevalg inden for de rammer, som vores kontraktlige forpligtelse med bygherre giver. Vi sætter krav til vores leverandører om, at vi ikke vil modtage materialer med farlige giftstoffer, og at vi altid skal modtage datadokumentation for CO₂-udledningen forbundet med materialerne. I mange tilfælde behøves det ressourcebesparende, alternative materialevalg ikke at være dyrere end det konventionelle, hvorfor vi naturligvis tilskynder til valg af disse. Med erfarne DGNB-konsulenter in-house har vi den nødvendige, faglige ekspertise inden for rådgivning om det mere ansvarlige materialevalg.

 

 

 

.$lb3.'OdenseBygningsservice' .$lb3.'OdenseBygningsservice