Vi skaber de rigtige rammer

Som en del af sin ESG-rapportering har den udviklende entreprenørvirksomhed Skjøde søsat en række pilottiltag for at mindske sit klimaaftryk frem mod 2030. Energioptimering af byggepladser og bedre affaldssortering er to ansvarlige tiltag, der tegner uhyre lovende og har givet Skjøde appetit på mere.

En 45 procents reduktion i energiforbruget på en byggeplads.

Det er, hvad den udviklende entreprenør Skjøde er lykkedes med i et nyligt gennemført pilotprojekt, hvor man monitorerede energiforbruget på en af sine byggepladser, og efterfølgende optimerede på de største energislugere og dermed kappede næsten halvdelen af energiforbruget.

Byggepladsprojektet er bare ét af flere konkrete, ansvarlige tiltag, som Skjøde har igangsat med henblik på at optimere sit energiforbrug.

”I dag stilles der ikke krav til udledningen på selve byggepladsen, men det er et område, hvor vi gerne vil hæve ambitionsniveauet, da forbruget har en indirekte indvirkning forbundet med det pågældende byggeris CO2-udledning. Derfor forventer vi også, at det er noget, som kunderne for fremtiden vil stille krav til – særligt med de kommende krav fra EU’s taksonomi,” siger Kristian Kronsbjerg, bæredygtighedsleder i Skjøde.

EU’s taksonomi betegner EU’s klassifikationssystem for bæredygtige aktiviteter, som trådte i kraft i januar 2022. Systemet opstiller en række betingelser og kriterier for, hvornår en økonomisk aktivitet er miljømæssig bæredygtig.

 

Stort potentiale

Skjøde er en udviklende totalentreprenør, som blandt andet står bag Odensebydelen Gartnerbyen. I 2022 havde virksomheden en nettoomsætning på godt 738 millioner kroner.

Det er netop på en af byggepladserne i Gartnerbyen, at Skjøde hen over en 16-dage periode, via digital overvågning, har monitoreret energiforbruget. Her kunne man bl.a. konkludere, at der var et enormt, passivt forbrug uden for byggepladsens arbejdstid, hvorfor man efterfølgende omstrukturerede og automatiserede forsyningsnettet, så de største energislugere slukkede af sig selv. Via indsigterne i disse data lykkedes det efterfølgende Skjøde at spare 45 procent i energiforbruget i sammenligningsperioden.

”Det er kombinationen af ansvarlighed og sund fornuft, der skal bringe os i en mere bæredygtig retning og nedsætte vores CO2-udledning. Resultaterne fra de første indsatser viser, at der er betydelige besparelser at hente på både CO2-udledning og ikke mindst økonomien, som er en afledt effekt heraf. Det kræver blot, at vi tænker os om og lægger os i selen for at nå vores mål,” siger Kristian Kronsbjerg.

 

Genanvendelse af byggeaffald

Et andet af Skjødes tiltag går på at optimere affaldssorteringen på alle virksomhedens byggepladser. Her har Skjøde siden 2020 således kildesorteret i 15 forskellige fraktioner.

På månedlig basis modtager Skjøde en oversigtsrapport fra sin affaldspartner, som gør det muligt at få et overblik over sorterede materialer og hvor stor en andel, der går til genanvendelse. På baggrund af rapporterne udarbejdes der et affaldsdiagram, der synliggør alle fraktioner af affald og deres tilhørende anvendelseskategori.

Det har i 2023 bl.a. resulteret i en genanvendelsesgrad på 88% procent på én af Skjødes byggepladser.  Nu er målsætningen at minimere affaldsmængderne endnu mere, blandt andet ved at sortere i yderligere otte fraktioner.

”Baseret på vores nuværende datagrundlag her fra 2023, er det realistisk at komme op på en gennemsnitlig genanvendelsesgrad på 80-90 procent. Derudover fokuserer vi også på at minimere spild. Vi kan for eksempel se, at beton- og teglaffald udgør 46 procent af den samlede affaldsmængde, så det vil være et af flere fokusområder for os. Alt i alt vil en optimering af spild og korrekt håndtering af byggeaffald mindske vores CO2-udledning på byggepladserne, så det giver kun god mening,” siger Kristian Kronsbjerg.

Han ser nu frem til at komme i gang med flere ansvarlige tiltag, hvor biodiversitet og solceller på skurvogne er blandt de næste projekter på dagsordenen.

 

Vigtigt at stille krav

Koncernen bag Skjøde, H. Skjøde Knudsen A/S, offentliggjorde i 2023 sin første ESG-rapport, hvor virksomheden bl.a. rapporterer sin CO2-udledning i henhold til EU-taksonomien. Selvom Skjøde ikke er forpligtiget til at lave ESG-rapportering endnu, har man valgt at integrere det som en naturlig del af årsrapporteringen fremover for derigennem at øge gennemsigtigheden.

Ifølge COO i Skjøde, Allan Arno, er det vigtigt, at totalentreprenører som Skjøde agerer ansvarligt i forhold til at stille konkrete og ambitiøse krav til sine underleverandører.

”Fælles for de to tiltag er, at den data vi opsamler, skaber grundlag for, at vi kan stille mere præcise krav til vores samarbejdspartnere og leverandører, så vi i fællesskab når i mål. Med rollen som udviklende entreprenør skal vi sørge for at påvirke vores samarbejdspartnere i den rigtige retning. Og det kan vi kun gøre ved at blive konkrete og stille krav,” siger Allan Arno.

 

Ambitionsniveauet skal hæves

Ifølge ham bør emissionskravene i bygningsreglementet skærpes:

”Men vi ved også, at kravene skal løftes kollektivt. Derfor har vi tilsluttet os ”Reduction Roadmap”, hvor man i et brancheinitiativ opfordrer til, at emissionskravene i bygningsreglementet 2025 skal være mere ambitiøse og i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at den gennemsnitlige CO2-udledning skal under 5,8 kg CO2-ækv./m2/år i 2025. Vi er meget bevidste om, at målsætningen er ambitiøs og på nuværende tidspunkt svær at imødekomme; men på baggrund af den erfaring, vi har opnået til dato, virker de aktuelle krav uambitiøse,” siger Allan Arno og uddyber:

”Det kræver derfor, at vi hæver branchens kollektive ambitionsniveau, således at alle deltagende aktører har et incitament til at innovere byggebranchen i forhold til materialer, byggeprocesser og teknikker.”

.$lb3.'OdenseBygningsservice' .$lb3.'OdenseBygningsservice